A Navigátor Debreceni Túra Klub Egyesület Alapszabálya

A Navigátor Debreceni Túra Klub Egyesület /a továbbiakban: Egyesület/ tagjai, figyelemmel a Polgári
Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefügg? átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekr?l szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m?ködésér?l és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseire, a lenti tartalommal állapítják meg az Egyesület 2016.06.05. és 2016.11.26. napokon kelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított alapszabályát.

Az Egyesület tagjai egyez?en állapítják meg, miszerint tekintettel arra, hogy az Egyesület 1/2016. (06.05.) számú közgy?lési határozat alapján a korábbi alapszabály helyett tartalmában, szerkezetében, számozásában és felosztásában teljesen új alapszabályt fogadtak el, így a jelen egységes szerkezet? alapszabály valamennyi pontja – külön kiemelés és utalás nélkül – teljes egészében módosítottnak tekintend?.

Az Egyesület tagjai megállapítják továbbá, hogy a 2016.06.05. napján elhatározott és jelenleg is folyó törvényszéki változásbejegyzési eljárás alatt bekövetkezett objektív változás miatt, az Egyesület 2/2016. (11.26.) számú közgy?lési határozata alapján az Alapszabály I. 7. pontjának rendelkezése módosult.

I. Az Egyesület adatai.

1. Az Egyesület neve: Navigátor Debreceni Túra Klub Egyesület.
2. Az Egyesület rövidített elnevezései: (1) NDTK; (2) Navigátor D.T.K.
3. Az Egyesület székhelye: 4029 Debrecen, Boka Károly utca 11. VI. em. 38. ajtó.
4. Az Egyesületet nyilvántartó bíróság, nyilvántartási száma (korábbi nyilvántartási szám): Debreceni
Törvényszék, 09-02-0002953 (2953/2005).
5. Adószám: 18569694-1-09.
6. Statisztikai számjel: 18569694-9499-529-09.
7. Pénzforgalmi számlát vezet? pénzintézet, számlaszám: OTP Bank Nyrt., 1170 5998-2126 9978.
8. Alapítás id?pontja: 2005.01.26. napja.
9. Az Egyesület honlapjának címe: www.navigatortura.hu web-oldal.
10. Az Egyesület m?ködési területe: Magyarország egész területe.
11. Az Egyesület jelvénye és pecsétje: fekete-fehér kivitel?, két stilizált, fákkal borított lankás dombtet?,
el?térben az Egyesület nevével és honlapjának címével, háttérben két stilizált hegycsúccsal.
12. Az Egyesület mindenkori tagjainak nevét és lakóhelyét az alapszabály 1. számú melléklete (Tagnévsor) tartalmazza.

II. Az Egyesület célja, tevékenységei, m?ködése.

1. Az Egyesület céljai.
– A természetjárás népszer?sítése.
– Sokoldalúan képzett, széles spektrumú érdekl?déssel rendelkez? tagok tömörítése.
– Els?dlegesen a túravezet?k szakmai informáltságának, szakmai fejl?désének el?segítése, ennek érdekében túravezet?i tanfolyamok, továbbképzések szervezése és lebonyolítása.
– Túravezet?k klubjának létrehozása, m?ködtetése.
– A túravezetés szakmaként való elismertetése, elfogadtatása, akkreditáció.
– Els?dlegesen a hazánk és kiemelten a régiónk turizmusának serkentése a (védett) természeti és kulturális értékek, hagyományok, kultúrtörténeti emlékek megismerésével, megismertetésével.
– Az Észak-Alföldi Régió területfejlesztési terveinek támogatása a turizmus, az oktatás, a természet – és környezetvédelem terén.
– A lakosság egészség-és környezettudatos szemléletének kialakítása, fejlesztése; harmonikus együttélés környezetünkkel, személyiségformálás; például: élménypedagógiai módszerek alkalmazásával, „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv alapján.
– Az aktív állampolgárság eszméjének népszer?sítése az európaiság jegyében.
– Kapcsolattartás, partnerség, együttm?ködés az oktatási intézményekkel,  vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az Európai Unió tagállamaival és a határon túli magyarsággal.
– Az emberi és állampolgári jogok tiszteletben tartása, annak propagálása.
– Szemléletformáló munka els?dleges célcsoportja: a gyermekek és az ifjúság, valamint a családok, illetve munkahelyi közösségek.

2. Az Egyesület cél szerinti tevékenységei.
– Egészségmeg?rzés, betegségmegel?zés a természetben ?zhet? sportok, túrák által.
– Nevelés, oktatás, feln?ttképzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tanácsadás, tudományos
tevékenység, kutatás.
– Túrák, versenyek, táborok, rendezvények, képességfejleszt? programok, tréningek, el?adások, kiállítások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése és lebonyolítása.
– Nyomtatott és elektronikus kiadványok készítése, publikáció, dokumentáció, archiválás analóg és digitális technikával.
– Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, m?emlékvédelem.
– Természet-, környezet-, állat-, és növényvédelem, el?bbi tárgyú akciókban való részvétel.
– Hátrányos helyzet? csoportok társadalmi esélyegyenl?ségének el?segítése.
– Tanácsadások, tanulmányok szerkesztése, projektekben való részvételek a turizmusban
felhasználható megújuló energiaforrások, a környezetkímél? közlekedési módozatok (pl. e-mobilitás) ismereteinek terjesztése, azok gyakorlati alkalmazása el?segítése, népszer?sítése körében.

3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenysége (TEÁOR’08 osztályozási struktúra).
1812 Nyomás (kivéve: napilap);
5814 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása;
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység;
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem;
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás;
7990 Egyéb foglalás;
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése;
7721 Szabadid?s, sporteszköz kölcsönzése;
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;
7312 Médiareklám;
7112 Mérnöki tevékenység, m?szaki tanácsadás;
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység;
5811 Könyvkiadás;
7420 Fényképészet;
7430 Fordítás, tolmácsolás;
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás;
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység;
8551 Sport, szabadid?s képzés;
8559 M.n.s. egyéb oktatás;
3811 Nem veszélyes hulladék gy?jtése;
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása;
8129 Egyéb takarítás;
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység;
5911 Film-, video-, televízióm?sor-gyártás;
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése;
5914 Filmvetítés;
9319 Egyéb sporttevékenység;
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadid?s tevékenység;
9312 Sportegyesületi tevékenység;
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás.

4. A M?ködés általános szabályai.
(1)Az Egyesület a II.1. pont szerinti céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat, az alapcél szerinti tevékenységei veszélyeztetése nélkül.
(2)Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai (alapítói) – a vagyoni hozzájárulásaik megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(3)Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(4)Az Egyesület m?ködésének, szolgáltatásainak, beszámolóinak nyilvánosságát a honlapján való közzététel útján, folyamatosan biztosítja.
(5)Az Egyesület szolgáltatásait a tagokon kívüli harmadik személyek, korlátozás nélkül vehetik igénybe.
(6)Az Egyesület m?ködése felett az ügyészség törvényességi ellen?rzést gyakorol.

III. Az Egyesület gazdálkodása.

1. Az Egyesület m?ködési forrásai.
(1) Els?dlegesen:
– tagdíjak;
– természetes és jogi személyek felajánlásai;
– költségvetési támogatás, egyházi (vallási) szervezetek adományai;
– cél szerinti tevékenységéb?l származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
– egyesületi eszközök befektetéseib?l származó bevételek;
– egyéb bevételek.
(2) Másodlagosan:
– gazdasági-vállalkozási tevékenységéb?l származó bevételek.

2. Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályi el?írások
maradéktalan megtartása mellett, adott esetben a szükséges engedélyek birtokában, bejelentések megtételét követ?en, a képesítési el?írások megléte mellett végzi.

IV. Az egyesületi tagdíj.

1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
2. Az éves tagdíj összege 500.-Ft (Ötszáz forint), melyet a tagok minden tárgyév legkés?bb január hónap 31. napjáig kötelesek egyösszegben, készpénzben (házipénztár), avagy az Egyesület bankszámlájára történ? átutalás útján megfizetni.

V. A tagság.

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki az Egyesület célkit?zésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket, az Egyesület szellemiségét, értékrendjét, szokásait elfogadja.

VI. A tagsági jogviszony keletkezése.

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
2. Az Egyesület megalakulását követ?en a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.
A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezését?l számított 30 (Harminc) napon belül, egyszer? szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételr?l, s mely határozat az annak meghozatalát követ? 8 (Nyolc) napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kerül megküldésre a tagfelvételt kérelmez? számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII. A tagsági jogviszony megsz?nése.

1. A tagsági jogviszony megsz?nik:
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megsz?nésével.
c./ A tag kizárásával.

2. A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történ? megérkezése napján sz?nik meg.

3. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszer? szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a Közgy?lés határozatát súlyosan, vagy ismételten sért? magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha az éves tagdíjat írásbeli felszólítás, póthatárid? biztosítása és a tagsági
jogviszony megsz?nésére (kizárás) való figyelmeztetés ellenére, a tárgyév június hó 30. napjáig nem fizeti meg.
A kizárási eljárást bármely tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le.
A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszer? meghívása ellenére történ? távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehet?séget. Az ülésen a tag képvisel?vel is képviseltetheti magát.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehet?ségr?l való tájékoztatást.
Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 (Harminc) napon belül meghozza és 8 (Nyolc) napon belül, igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó els?fokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítést?l számított 15 (Tizenöt)
napon belül az Egyesület Közgy?léséhez fellebbezéssel élhet.
A Közgy?lés a fellebbezés tárgyában a soron következ? ülésén nyílt szavazással, egyszer? szótöbbséggel dönt.
A Közgy?lés a határozatát annak meghozatalakor, szóban kihirdeti és 8 (Nyolc) napon belül írásban,
igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII. A tagok jogai.

1. Az Egyesület tagja jogosult:
a./ az Egyesület tevékenységében részt venni,
b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
c./ a Közgy?lésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgy?lés rendjének megfelel?en felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
d./ az Egyesület irataiba betekintetni,
e./ arra, hogy az Egyesület tisztségvisel?jévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
f./ az Egyesület vagyontárgyainak külön szabályok szerinti, ennek hiányában azok rendeltetésszer?
használatára.

2. A tag a Közgy?lésen a szavazati jogát másik egyesületi tag, mint meghatalmazott képvisel? útján is
gyakorolhatja. A képvisel? részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erej? magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgy?lés levezet? elnökének a közgy?lés kezdetéig átadni.
A Közgy?lésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenl? szavazattal rendelkezik.

IX. A tagok kötelezettségei.

1. Az Egyesület tagja:
a./ köteles az Egyesület céljának, szellemiségének, értékrendjének a tiszteletben tartására,
b./ nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét,
c./ köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni,
d./ köteles az Egyesület alapszabályának, bels? szabályzatainak, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó el?írásait, rendelkezéseit betartani,
e./ köteles a lakcímének, természetes személyazonosító és elérhet?ségi adatainak a megváltozását, a
változást követ? 8 (Nyolc) naptári napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

2. Az Egyesület tagjai egyenl? jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

X. Az Egyesület szervei.

1. Az Egyesület szervei:
a./ Közgy?lés,
b./ Elnökség.

XI. A Közgy?lés.

1. A Közgy?lés az Egyesület legf?bb döntéshozó szerve.

2. A Közgy?lés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megsz?nésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezet? tisztségvisel? megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, az éves tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezet? szervnek az egyesület vagyoni helyzetér?l szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezet? tisztségvisel? feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezet? tisztségvisel? az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerz?dés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezet?
tisztségvisel?jével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezet? tisztségvisel?k elleni kártérítési igények
érvényesítésér?l való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

3. A Közgy?lés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

4. A Közgy?lést az Elnökség legalább 15 (Tizenöt) nappal az ülés id?pontja el?tt kiküldött meghívóval,
els?dlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
Írásbeli igazolható módon történ? kézbesítésnek min?sül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történ? kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgy?lési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgy?lés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgy?lés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgy?lés helyszínét és id?pontját, és az arra történ? felhívást, hogy a megismételt Közgy?lés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgy?lési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgy?lési meghívó kézbesítését?l vagy közzétételét?l számított 3 (Három) napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségt?l a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 (Kett?) napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkés?bb 2 (Kett?) napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemr?l nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a
Közgy?lés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megel?z?en külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszer?en nem közölt napirenden szerepl? kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szerepl? kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

5. Az Elnökség köteles a Közgy?lést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az Egyesület el?reláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Közgy?lésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetésér?l dönteni.

6. A Közgy?lés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képvisel? szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

7. A Közgy?lés megnyitását követ?en els?dlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgy?lés a napirendi pontok tárgyalását megel?z?en egyszer? szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezet? elnök személyét, továbbá a jegyz?könyvvezet? és két jegyz?könyv-hitelesít? személyeit, valamint szükség esetén a két f?s szavazatszámláló bizottságot.

8. A Közgy?lésr?l jegyz?könyvet kell felvenni, amelyet a jegyz?könyvvezet? és a két jegyz?könyv-hitelesít? ír alá. A jegyz?könyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, id?pontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenz?k számarányát (ha lehetséges, személyét).

9. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felel?sség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta el?nyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerz?dést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10. A Közgy?lés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltér? rendelkezése hiányában – egyszer?
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lév? tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megsz?nésér?l szóló közgy?lési döntéshez a szavazati joggal rendelkez? tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
11. A közgy?lési határozatokat a levezet? Elnök a Közgy?lésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követ? 8 (Nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Egyesület honlapján történ? közzétételével egyidej?leg.

XII. Az Elnökség.

1. Az Elnökség az Egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezet? szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály, vagy az alapszabály nem utal a Közgy?lés kizárólagos hatáskörébe.

2. Az Elnökség tagjait a Közgy?lés választja 5 (Öt) év határozott id?tartamra.
3. Megsz?nik a vezet? tisztségvisel?i megbízatás:
a./ a megbízás id?tartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezet? tisztségvisel? halálával vagy jogutód nélküli megsz?nésével;
e./ a vezet? tisztségvisel? cselekv?képességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történ? korlátozásával;
f./ a vezet? tisztségvisel?vel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

4. A vezet? tisztségvisel? megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezet?
tisztségvisel?jéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy m?köd?képessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezet? tisztségvisel? kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában legkés?bb a bejelentést?l számított 60. (Hatvanadik) napon válik hatályossá.

5. Vezet? tisztségvisel? az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv?képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezet? tisztségvisel? jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezet? tisztségvisel?i feladatokat nevében ellátja.
A vezet? tisztségvisel?kre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezet? tisztségvisel? ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezet? tisztségvisel? az, akit b?ncselekmény elkövetése miatt joger?sen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el?élethez f?z?d? hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezet? tisztségvisel?, aki közügyekt?l eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Nem lehet vezet? tisztségvisel? az, akit e foglalkozástól joger?sen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól joger?s bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezet? tisztségvisel?je nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id?tartamig nem lehet vezet? tisztségvisel? az, akit eltiltottak a vezet? tisztségvisel?i tevékenységt?l.

6. Az Egyesület vezet? tisztségvisel?i:
Az Egyesület Elnöke: Barna Erzsébet (születési név: Barna Erzsébet, születési helye és ideje: Debrecen,
1972.11.21., anyja születési neve: Krankovics Erzsébet, lakóhelye: 4029 Debrecen, Boka Károly u. 11. 6/38.).
Az Elnökség tagjai: Blaskó Margó (születési név: Blaskó Margó, születési helye és ideje: Debrecen,
1972.10.03., anyja születési neve: Szabó Margit, lakóhelye: 4029 Debrecen, Boka Károly u. 11. 2/16.) és Kiss Attila (születési név: Kiss Attila, születési helye és ideje: Debrecen, 1976.04.08., anyja születési neve: Egri Juliánna, lakóhelye: 4031 Debrecen, Gohér u. 25. Tt. 10.).
Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el, képviseleti joga gyakorlásának terjedelme általános, annak gyakorlási módja önálló, az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog kivételével, mely utóbbi jogosítványt az Elnök Blaskó Margó elnökségi taggal, akadályoztatása esetén Kiss Attila elnökségi taggal együttesen közösen eljárva gyakorol.

7. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók el?készítése és azoknak a Közgy?lés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgy?lés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgy?lés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a Közgy?lés összehívása, a tagság és az egyesületi szervek értesítése;
f./ az Elnökség által összehívott Közgy?lés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a Közgy?lésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az Egyesület m?ködésével kapcsolatos iratok meg?rzése;
k./ az Egyesületet érint? megsz?nési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben el?írt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételér?l való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

8. Az Elnök, Elnökségi tagok hatásköreibe tartozó feladatokat, eljárási rendet az Egyesület Szervezeti és M?ködési Szabályzata tartalmazza.
Az Elnök kizárólagos hatáskörébe tartozik a Közgy?lés és az Elnökség összehívása, továbbá eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.
Az elnökségi ülést az Elnök legalább 15 (Tizenöt) nappal az ülés id?pontja el?tt kiküldött meghívóval,
els?dlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
Írásbeli igazolható módon történ? kézbesítésnek min?sül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történ? kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltér? rendelkezése hiányában – egyszer?
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
Az elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felel?sség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta
el?nyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerz?dést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követ? 8 (Nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az
Egyesület honlapján történ? közzétételével egyidej?leg.

XIII. Záró rendelkezések.

1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak.

Záradék.

Alulírott Barna Erzsébet, mint az Egyesület Elnöke igazolom, hogy a jelen, mai napon kelt, záradékkal ellátott és aláírt létesít? okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesít? okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
A jelen egységes szerkezet? alapszabály a korábbi alapszabály helyébe lép és elkészítésére az Egyesület 1/2016. (06.05.) és 2/2016. (11.26.) számú közgy?lési határozataiban foglalt döntések miatt, nevezetesen az alapszabály új Ptk. jogszabályi rendelkezéseivel történ? összhangba hozatalára, az alapszabály valamennyi pontjának a részbeni, vagy teljes változására, illetve átfogalmazására, valamint új szerkezeti felépítésére, tagolására és számozására figyelemmel került sor. Az utóbbi közgy?lési határozatban megállapított, egyesület m?ködésében bekövetkezett változás a korábbi pénzforgalmi számla megsz?nése és új pénzforgalmi számla nyitása, melynek okán az alapszabály preambuluma, I.7. pontja, valamint a záradéka módosult, melyek d?lt bet?szedéssel is kiemelésre kerültek.

Debrecen, 2016.11.26.
_________________________________________
Barna Erzsébet
Elnök